Pravidlá klubu

Klubové pravidlá

Klubový spôsob hospodárenia je slobodný spoločenský mechanizmus, ktorým Klub vo svojich zámeroch vymedzuje priestor, pravidlá a poriadok.

Základným zámerom Klubu je združovať slobodné spoločenstvo jednotlivcov, ktoré pracuje výhradne na princípoch susedskej výpomoci a súkromných formách spolupráce.

Riadi sa vlastnými klubovými pravidlami, má vlastnú samosprávu a nepodlieha žiadnej nadradenej inštitúcii ani skupine ľudí. Háji záujmy klubových členov.

Klub slúži, ako hospodársky a spoločenský model pre vytvorenie sebestačných malých samosprávnych jednotiek s vlastnou samosprávou a rozhodovaním.

Cieľ:

Spolupracovať a zabezpečiť pre klubových členov, čo najzdravšie prírodne prostriedky pre podporu a prevenciu zdravia za primeranú protihodnotu.

Klubom sa rozumie priestor a územie v správe Klubu, spolupracovníkov a virtuálny priestor na webe zriadenou stránkou Klubu rodinnecentrumsulekovo.sk  alebo členov Klubu a územie vymedzené klubovou akciou. Spravované priestory a územie sú vyznačené vhodnými nápismi a klubovým symbolom.

Dôležité informácie pre návštevníkov Klubu:

 • Vstupom do Klubu vstupujete do nepodnikateľského priestoru.
 • Byť v Klube znamená, že sa nestávam členom žiadnej organizácie ani spolku.
 • Pokiaľ vstupujete do priestorov Klubu alebo do priestorov vymedzeného klubovou akciou alebo klubovej zóny člena Klubu a nie ste zatiaľ jeho členom, je potrebné súhlasiť s pravidlami Klubu, ktoré sú vyobrazené a viditeľne umiestnené pred vstupom do Klubu alebo jeho priestorov.

Členom Klubu sa stávate:

1) vstupom do priestorov vymedzených a označených ako klubová zóna.

V tomto prípade nič nepodpisujete. Môžete byť upozornený členom klubu alebo obsluhou na to, že vstupujete do priestorov s uplatnením klubových pravidiel, prípadne dostanete písomný materiál s informáciami o klubových pravidlách.

2) podaním klubovej prihlášky.

3) písomným potvrdením v iných listinách (napr. klubovej dohody).

Informácie pre návštevníkov Klubu:

- Vstup do klubu je viditeľne označený "klubovými symbolmi", prípadne označený nálepkami alebo páskou s označením "Klubová zóna".

 • Činnosť klubu podlieha klubovým pravidlám a nie je možné vystaviť daňový doklad ani účtovný doklad.
 • Odobrané výrobky alebo služby v rámci klubových pravidiel neuplatňujete v účtovníctve subjektov podliehajúcich zákonom v SR ani inde vo svete.
 • Účastníci dohôd uzatvorených v rámci pravidiel Klubu sa stávajú účastníkmi súkromného vzťahu.
 • Účasťou v Klube nevzniká žiadna výhoda jednotlivcovi, ale všetkým zúčastneným.
 • Klubové členstvo je úplne zdarma a k ničomu nezaväzuje.

Platby (cena) za výdaj výrobkov alebo služieb v rámci Klubu sú považované za klubový príspevok.

Zodpovednosť

Každý klubový člen je zodpovedný za svoju vlastnú činnosť vo vzťahu k iným klubovým členom. V rámci slobodnej činnosti klubového spoločenstva nie sú prípustné žiadne súdne spory podliehajúce zákonným úpravám národných štátov alebo nadnárodných korporácií. Prípadné spory si rieši klubové spoločenstvo samo prostredníctvom svojich vlastných mechanizmov s najvyššími morálnymi princípmi, ktoré rešpektujú slobodu, práva a zodpovednosť jednotlivca.

Ako získať členstvo?

Vyplnením prihlášky a odoslaním prihlášky, ktorá je pripravená na stiahnutie na stránke www.rodinnecentrumsulekovo.com

Čo členstvo znamená?

 • Možnosť zúčastňovať sa klubových akcií a využívanie všetkých ponúk.
 • Získanie informácií na email.
 • Možnosť ponúknuť ostatným členom svoje schopnosti a um.
 • Možnosť spolupracovať s inými klubovými členmi v rámci Pravidiel klubu.

Pravidlá klubu